Procedura przyjęcia

I. Wstępna

Przeprowadzenie rozmowy wstępnej:

– pokazanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba ma zamieszkać
– przedstawienie współmieszkańca (w przypadku pokoju wieloosobowego)
– ustalenia terminu zamieszkania
– poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać

Podpisanie umowy cywilno-prawnej wraz z wymaganymi załącznikami

1) wniosek informacyjny osoby ubiegającej się o przyjęcie
2) zaświadczenie o stanie zdrowia
3) lista leków przyjmowanych przez mieszkańca
4) wykaz osób sprawujących opiekę
5) informacje dodatkowe dotyczące mieszkańca
6) karta kwalifikacyjna mieszkańca

II. Właściwe przyjęcie w poczet Mieszkańców

1. Pomoc w zakwaterowaniu w pokoju
2. Zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się Mieszkańcem

– pielęgniarki
– opiekunki

3. Przestawienie nowego Mieszkańca pozostałym osobom
4. W przypadku osoby sprawnej fizycznie wyznaczenie miejsca w jadalni.
5. Otoczenie Mieszkańca szczególnie troskliwą opieką (zwłaszcza w pierwszym okresie przebywania)
6. Założenie teczki osobowej Mieszkańca
7. Wpis do ewidencji Mieszkańców
8. Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu
9. Założenie kartoteki medycznej
10. Zapoznanie Mieszkańca z Regulaminem i zobowiązanie do ich przestrzegania

Proces wprowadzania Mieszkańca w życie Domu powinien być rozłożony w czasie, tak aby złagodzić stres związany z wprowadzonymi zmianami.

——————————————————————————————————————-

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU SENIORA „GOLDENTAL” w Przyjaźni

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Regulamin organizacyjny Domu Aktywnego „Goldental” w Przyjaźni, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację, zasady działania oraz zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Seniora „Goldental” w Przyjaźni,, zwanym dalej „Domem”.

§ 2
Dom Seniora „Goldental” w Przyjaźni,działa na podstawie:
1).Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),
2). Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837),
3) Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 4) Niniejszego regulaminu

§ 3
1. Dom Seniora „Goldental” jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową , podległą bezpośrednio Zarządowi GOLDENTAL SP. z o.o.
2. Siedzibą Domu Seniora „Goldental” jest Przyjaźń.
3. Dom jest zlokalizowany w Przyjaźni 83 – 331 , przy ul. Przyjazna 30
4. Dom używa nazwy : Dom Seniora, Centrum Rehabilitacyjne „Goldental”

§ 4
1). Dom przeznaczony jest dla 72 pensjonariuszy.
2). Dom jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom pobyt zarówno stały jak i okresowy – zapewniającą całodobową opiekę.
3) Świadczone są w nim usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne dla pensjonariuszy.
4) Prowadzona jest również działalność usługowa dla osób niebędących mieszkańcami Domu Seniora Goldental :
– usługi medyczne
– rehabiliatcja

ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA DOMEM

§ 5
1. Pracą Domu kieruje Dyrektor
2. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Seniora „Goldental” i reprezentuje Dom na zewnątrz.
3. W działalności Domu obowiązują zasady praworządności, sprawiedliwości, gospodarności, służebności wobec swoich klientów i współdziałania ze społeczeństwem.
4. Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Domu określa Kodeks etyczny pracowników Domu.

§ 6
1.Dyrektor kierując Domem, w szczególności:
1) zgodność działalności z przepisami prawa
2) określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Domu,
3) dokonuje podziału zadań w kierownictwie Domu i kieruje ich pracą,
4) określa zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
5) awansuje, nagradza, wyróżnia, ewentualnie udziela kar pracownikom Domu,
6) nadzór nad prawidłowością oceny sytuacji mieszkańca,
7) nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług
8) nadzór nad warunkami życia mieszkańców.

2. Kierownik zapewnia system kontroli zarządczej, który obejmuje:
1) wdrażanie skutecznych i efektywnych działań,
2) zarządzanie ryzykiem,
3) zapewnia skuteczny nadzór nad praca podległych pracowników,
4) efektywność i skuteczność przepływu informacji,
5) rozstrzyganie spraw spornych miedzy pracownikami,
6) nadzór nad przestrzeganiem i promowaniem zasad etycznego zachowania,
7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Domu dyscypliny pracy i właściwego stosunku do mieszkańców Domu
8) sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad opracowywaniem i realizacją indywidualnych planów wspierania mieszkańców,
9) organizacje spotkań zespołów terapeutycznych,

Ponadto do obowiązków Kierownika należy:
1) opracowywanie budżetu Domu – planów finansowych, dochodów i wydatków oraz wniosków w sprawie tych planów i ich realizacji,
2) realizacja budżetu, kontrole i analizy wykorzystania środków finansowych,
3) ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej w realizacji zadań Domu oraz nadzór nad ich realizacją, zgodnie z planowanym przeznaczeniem – w sposób celowy i oszczędny,
4) organizowanie zabezpieczenia składników majątkowych oraz opracowanie wytycznych w sprawach inwentaryzacji,
5) kontrola bieżąca zasadności wydatków Domu,
6) prowadzenie terminowej i rzetelnej sprawozdawczości statystycznej.
7) sporządzanie list płac pracownikom Domu, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, terminowa wypłata wynagrodzeń,
8)wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji,

9)rozliczanie inwentaryzacji,
10) bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców,
11) przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg, raportów kasowych oraz przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą instrukcją, Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORAGANIZACYJNA DOMU

§ 8
I. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą działy: Dział Opiekuńczo – Rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:
– lekarz,
– pielęgniarki,
– opiekunki
– terapeuci w tym: instruktorzy terapii zajęciowej,
– fizjoterapeuci
Do zadań działu należy:
1. zapewnienie właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad mieszkańcami Domu,
2. zaopatrzenie mieszkańców w leki,
3. utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego,
4. prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkańców,
5. wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich spożywania,
6. ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,
7. pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,
8. prowadzenie ewidencji badań okresowych pracowników,
9. opracowywanie programów rehabilitacji w różnych formach, które poprawią zakres samoobsługi mieszkańców Domu,
10. kreowanie modelu zachowań pro zdrowotnych ze szczególnym propagowaniem różnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności fizycznej mieszkańców,
11. współpraca z placówkami opieki zdrowotnej,
12. rozwój samorządności wśród mieszkańców Domu,
13. zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia osobistego,
14. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów,
15. prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców oraz ich aktywizacja,
16. prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej wśród mieszkańców Domu, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wycieczki itp.,
17. inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych oraz tworzenie kół zainteresowań i eksponowanie ich twórczości,
18. dokonywanie zakupów mieszkańcom Domu,
19. współpraca z placówkami kulturalno – oświatowymi w środowisku i na terenie województwa,
20. zapewnienie kontaktu z kapłanami i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców, organizowanie ostatniej posługi,
21. utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i w pomieszczeniach towarzyszących,
22. prowadzenie dokumentacji mieszkańców,
23. utrzymanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i środowiskiem,
24. prowadzenie ewidencji nieobecności mieszkańców,
25. opieka nad mieszkańcami podczas organizowanych imprez przez Dom,
26. ustalenie aktualnej sytuacji przed przyjęciem osoby do Domu w oparciu o wywiad z mieszkańcem jak i opiekunem prawnym, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu,
27. opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja,
28. świadczenie pracy socjalnej. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.

II. Dział administracyjno – gospodarczy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:
1.Dział żywienia:
– kucharki
– pomoc kuchenna
2. Zespół obsługi technicznej:
– sprzątaczka
– pracownik techniczny

Do zadań działu należy:
1. utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu
Domu,
2. zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze i medyczne,

3. utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na wyposażeniu Domu,

4. prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,

5. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,

6. prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i zaopatrzeniem,

7. stała kontrola wydawanych posiłków pod względem dietetycznym, dbanie o właściwą jakość żywienia,

8. przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu,

9. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych Domu,

10.utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych c.o.

11.zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem,

12. współpraca z działem opiekuńczo-rehabilitacyjnym. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.

III.W Domu tworzone są zespoły terapeutyczno -opiekuńcze, w ramach których działają pracownicy pierwszego kontaktu- opiekunowie.

IV. Dom świadczy usługi , zgodnie z obowiązującym standardem usług:
1.Bytowe, zapewniając:
– miejsce zamieszkania, wyposażenie niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę
pościelową,
– wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach
obowiązujących norm żywieniowych,
– utrzymanie czystości,
2.Opiekuńcze, polegające na:
– udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
– pielęgnacji,
– czynnościach związanych z higieną,
– podawanie leków
– wszelkie czynności z zakresu usług medycznych wykonywane na podstawie zleceń
lekarza opiekującego się placówką
– niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
Domu wyposażony jest w system przywoławczy, przyciski zainstalowane w pokojach na ścianach przy każdym z łóżek oraz w toalecie. Czas reakcji personelu na wezwanie – 5 minut z możliwością wydłużenia czasu w przypadkach uniemożliwiających natychmiastową reakcje.
3.Wspomagające, polegające na:
1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
3. umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
4. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
5. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i
społecznością lokalną,
6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia się mieszkańca, w miarę jego
możliwości,
7. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i
przedmiotów wartościowych,
8. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji
o tych prawach dla mieszkańców domu,
9. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

§ 9
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU:
1. Pobyt w Domu jest odpłatny ustalony przez Zarząd GOLDENTAL SP. z o.o.
2. Z każdym Mieszkańcem oraz Opiekunem Mieszkańca zostaje zawarta indywidualna umowa cywilno – prawna

§ 10
PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA:
1. Mieszkaniec ma prawo do:
– organizowania czasu wolnego według własnego uznania,
– należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców,
– uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach z nich
korzystania,
– uzyskania właściwej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
– pomocy ze strony pracownika pierwszego kontaktu w rozwiązywaniu osobistych
problemów,
– posiadania własnych, a jednocześnie spełniających wymogi sanitarne sprzętów i
przedmiotów osobistych,
– posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,
– oddawania rzeczy i przedmiotów wartościowych do depozytu Domu na zasadach
określonych obowiązującym zarządzeniem depozytowym,
– zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego mieszkania,
– utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,
– włączanie się do pracy na rzecz Domu,
– swobodnego wypowiadania swoich uwag na temat organizacji Domu, realizacji
poprzez Dom praw mieszkańców, oraz w innych istotnych sprawach,
– korzystania z oferty programowej Domu,
– przebywania poza Domem w okresach dłuższych niż doba po uprzednim
powiadomieniu kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego, pielęgniarki lub
Dyrektora/kierownika Domu,
– przygotowywania sobie dodatkowych napojów, posiłków w ogólnie dostępnym aneksie
kuchennym,
– dokonywania zakupów przez pracownika Domu w przypadku trudności w
dysponowaniu własnymi środkami pieniężnymi,
– uzyskania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i okresu przebywania
poza Domem,
– zamieszkania w wybranym bądź zaproponowanym przez Dyrektora domu pokoju.
Pokój mieszkalny stanowi namiastkę domu rodzinnego, każde wejście osoby tam nie
mieszkającej – wymaga zgody mieszkańca tego pokoju,
niezwłocznego zgłaszania skarg i wniosków do Przełożonej pielęgniarek / kierownika działu
terapeutyczno – opiekuńczego i Dyrektora Domu,
osobistych rozmów z Dyrektorem Domu w sprawie skarg i wniosków – zarówno Mieszkańców jak i rodzin sprawujących opiekę.
– korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Obowiązkiem mieszkańca jest:
przestrzegania uzgodnień zgodnych z umową pomiędzy Mieszkańcem, a Przyjmującym tj.
Domem Seniora, Centrum Rehabilitacji Goldental
powiadomienie i dostarczenie na czas pobytu wszelkiego dodatkowego wyposażenia, którego wymaga mieszkaniec, a który nie w chodzi w podstawowy skład wyposażenia zapewnianego przez placówkę
dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu a w szczególności będące w bezpośredniej jego dyspozycji,
– uzyskanie zgody Dyrektora Domu na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane
zdemontowaniem urządzeń i sprzętu,
– niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub
urządzeń Domu,
właściwe korzystanie z kuchni podręcznej, dbanie o jej stan i porządek oraz nie
wynoszenie sprzętu,
– zwracanie książek, kaset audio-wideo i płyt wypożyczonych z biblioteki,
– przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków:
śniadanie – 8:30 – 9:30
drugie śniadanie – 1100 – 12:00
obiad – 13:00 – 14.00
podwieczorek – 16:00- 17:00
kolacja – 18:00 – 19:00
– ponoszenie terminowych opłat za pobyt w Domu,
– kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i
pracowników Domu,
– przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i pracownikami
oraz stosowanie się do zaleceń Dyrektora Domu, oraz pracowników działu
opiekuńczo-rehabilitacyjnego,
– zachowanie trzeźwości,
– zgłaszanie pracownikowi działu opiekuńczo- rehabilitacyjnego zamiaru przebywania poza Domem,
– w przypadku nieobecności – pisemnego zgłoszenia minimalnie 1 dzień przed terminem
Dyrektorowi Domu lub dyżurującemu pracownikowi działu opiekuńczo-
rehabilitacyjnego
– powiadomienie Dyrektora Domu lub pracownika działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego
o sytuacjach uniemożliwiających powrót do Domu w terminie wcześniej ustalonym. W
takich sytuacjach mieszkaniec ma obowiązek podać nowy termin powrotu,
współdziałanie z pracownikiem pierwszego kontaktu w zaspakajaniu swoich potrzeb,
przestrzegania godzin odwiedzin – codziennie w godz. 9:00 – 19:00
– przestrzegania ciszy w godzinach 22.00 – 6.00 .

§ 10
Przypadki nie stosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem rozpatrywania przez Dyrektora Domu.

§ 11
Dyrektor/Kierownik Domu zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu:
1. Pracowników Domu,
2. Mieszkańców Domu,
3. Opiekunów mieszkańców (rodzin mieszkańców), którzy również zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 12
Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd GOLDENTAL SP. z o.o.