POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Goldental Sp z o.o. (zwany dalej „Przyjmującym”), adres: Przyjazna 30, 83-331 Przyjaźń, tel. 602-141-815, e-mail: info@goldental.pl.

2. Informacja dot. Ochrony Danych Osobowych:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem. Dane kontaktowe: tel. 602-141-815, e-mail: info@goldental.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Ośrodek może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

a) w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
– ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych w gabinecie lekarskim),
– diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
– zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
– zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

b) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,

c) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,

d) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

1. osobom wykonującym zawód medyczny/terapeutyczny zatrudnionym lub współpracującym z Ośrodkiem,
2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Ośrodek,
3. podmiotom leczniczym współpracującym z Ośrodkiem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Ośrodka, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemu teleinformatycznego),
5. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
6. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
tel. 225310300; fax. 225310301
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

8. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.